Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
 
  • Dzieci, które uczęszczają do przedszkola w ramach realizacji podstawy programowej - 5 h pobytu dziecka w przedszkolu w godz. 7.30 do 12.30 ponoszą opłatę tylko za wyżywienie dziecka. Stawka dzienna 3zł (mnożona przez liczbę dni w miesiącu).
  • Dzieci, które uczęszczają do przedszkola w ramach 11h - Opłaty za przedszkole reguluje Ustawa nr 481/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014
 
 

Uchwała Nr 481/XL/2014

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 26 marca 2014r.

 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych

opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Miejska Ciechanów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o                             samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

 

§1.

W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w §1 wynosi 1 zł za godzinę.

 

§3.

Opłata określona w §2 ulega obniżeniu o 50% na dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

§4.

Traci moc Uchwała Nr 388/XXXIII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013 roku w

sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.

 

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

 

 

 

   Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Stawicki

  • Zajęcia dodatkowe:
                                  - Zajęcia rytmiczno - taneczne - bezpłatne
                                  - Gimnastyka korekcyjna - bezpłatne
                                  - Język angielski - bezpłatnie
                                  - Logopedia - bezpłatne
  • Ubezpieczenie -
  • Komitet Rodzicielski -
 

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-29