Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Regulamin imprez
Regulamin imprez

Regulamin imprez – (impreza niemasowa)

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez _Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie__(dalej jako „Organizator”).
 2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, dyskoteki, imprezy integracyjne, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”).
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora – szostka.ciechanow@dlaprzedszkoli.eu.

 

 1. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy (wizerunek, imię i nazwisko).

 

Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

 

 1. Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czy cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o Imprezie.
 2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.

 

 1. Zmiany terminu imprezy

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Imprezy oraz prawo zmiany terminu Imprezy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu Imprezy.

 

 1. Bezpieczeństwo

 

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
 4. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;
 5. wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
  1. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
  2. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:
 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 2. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
  1. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.
  2. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
  3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

 1. Okres obowiązywania Regulaminu

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.
 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-19