Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Promocja Zdrowia
Promocja Zdrowia

Szkoła Promująca Zdrowie w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Ciechanowie

 

 

            Promocja zdrowia jest to „(...) proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. W celu osiągnięcia całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, zarówno jednostka, jak i grupa społeczna, muszą umieć określać i urzeczywistniać swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby, radząc sobie z wyzwaniami swojego środowiska w jego istniejącym stanie lub dokonując w nim odpowiednich zmian.”

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły (przedszkola), jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej (przedszkolnej)j w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły (przedszkola) sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła (przedszkole) realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (przedszkola) oraz współpracy z rodzicami.

Przedszkole promujące zdrowie jest placówką rozwijającą się. Dlatego też:

 • Pragniemy wspierać każde dziecko w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomagać całą społeczność przedszkola w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia.
 • Zwiększać możliwości dzieci do podejmowania działań, a poprzez pracę z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami osiąganie przez dzieci sukcesów.
 • Kształtować poczucie odpowiedzialności, w tym zwłaszcza za zdrowie własne, rodziny i społeczności, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać realne i atrakcyjne możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
 • Umożliwić wychowankom rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz wzmacniać poczucie ich własnej wartości.
 • Uzmysławiać pracownikom, rodzicom i wychowankom społeczną rolę placówki oświatowej w promowaniu zdrowia, tworzyć placówkę przyjazną dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom.

W przedszkolu realizowaliśmy działania, które miały na celu:

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • dbanie o higienę i bezpieczeństwo
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • zmianę nawyków żywieniowych

 

Nasze przedszkole w ramach projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" realizuje następujące programy:

- "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

- "Czyste powietrze wokół nas"

- "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

- "Akademia Aquafresh"

- program autorski "Podróż ku wartościom"

 

 

Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 29 sierpnia 2016r. przyznała Miejskiemu Przedszkolu Nr 6 Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.


Ostatnia aktualizacja: 2016-09-25