Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Aktualności  /  Prawa i obowiązki
Prawa i obowiązki
data dodania: 2010-10-22 21:54:39

Prawa i obowiązki rodziców w Miejskim Przedszkolu Nr 6

 Formy współpracy przedszkola z rodzicami szczegółowo reguluje opracowany i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną program współpracy z rodzicami. 

Rodzice mają prawo do:

 • wyrażenia i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, znajomości zadań wynikających z realizacji programu rozwoju przedszkola i innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w przedszkolu;

 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne);

 • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

 •  wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska   i regionu;

 • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

 • zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

 • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych.

Rodzice mają obowiązek:

 • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

 • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodzin i przedszkola;

 • przygotowywać dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

 • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

 • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola;

 •  zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

 • znać i przestrzegać postanowienia statutu przedszkola;

 • przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

 • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

 • kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

 • zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, objawy, emocje itd.);

 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

 • bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom w grupie informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;

 • informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

 • dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu.

Nauczyciele zobowiązani są do organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3