Miejskie Przedszkole Nr 6
Strona głowna  /  Aktualności  /  KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA
data dodania: 2013-01-06 19:44:50
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
NR 6 W CIECHANOWIE

 
 

Każde dziecko jest dla nas ważne, zrobimy wszystko ,
aby czuło się akceptowane i bezpieczne.
Pomożemy mu poznać siebie , stać się samodzielnym,
otwartym na świat oraz wskażemy jak żyć w zgodzie ze środowiskiem.
 
Wstęp
 
Przedszkole to placówka otwarta na szeroko pojęte potrzeby edukacyjne –rozwojowe dzieci, propagująca i spełniająca oczekiwania rodziców w zakresie opieki i przestrzegania praw dziecka a także inicjacja funkcji małego człowieka w społeczeństwie. Te funkcje mówią o dużej odpowiedzialności i złożoności zadań edukacyjnych które każda placówka przedszkolna spełnia.
Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola Nr 6 nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dzieci, tak aby poznało radość płynącą z zabawy , nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.
Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie oparta jest na treściach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncepcji przedszkola promującego zdrowie oraz wychowania w duchu wartości.
    We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się holistyczną czyli całościową koncepcję , która traktuje człowieka jako całość i część całości. Na tę całość składają się cztery wymiary (aspekty ) zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane , które w uproszczeniu można opisać w następujący sposób:
        v Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów,
        v Zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowie umysłowe-zdolność do jasnego, logicznego myślenia,- emocjonalne –zdolność do rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciami, depresją i lękiem,
        v Zdrowie społeczne-zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych,
        v Zdrowie duchowe – zasady , zachowanie i sposób utrzymywania wewnętrznego spokoju,
        Promocja zdrowia jest nową koncepcją i strategią działań dla zdrowia. Narodziła się w latach 70 XX wieku. Podstawowe jej założenia sformułowano w 1986r. w Karcie Ottławskiej w czasie I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie ( Kanada).Według tej karty promocja zdrowia jest procesem umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.
        Działania w promocji zdrowia ukierunkowane są na kształtowanie u ludzi zachowań prozdrowotnych oraz dokonywanie zmian w środowisku życia.
        Placówka promująca zdrowie to miejsce w którym pracują , uczą się i bawią, realizują ustalone normy, prawa i obowiązki dzieci , pracownicy i rodzice naszych przedszkolaków.
        
        Założenia szkoły promującej zdrowie to:
                v Podejmowanie wspólnych działań dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia
                v Uczenie się jak zdrowiej i lepiej żyć
                v Zachęcanie innych w swoim otoczeniu , zwłaszcza rodziców do podobnych działań
                Tworzenie szkoły promującej zdrowie polega na wprowadzeniu wielu zmian dotyczących wszystkich sfer funkcjonowania placówki w celu zdobycia certyfikatu wojewódzkiego SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.
                
                WYCHOWANIE W DUCHU WARTOŚCI
                
                Dzieci na całym świecie coraz bardziej odczuwają napór przemocy i nasilających się poważnych problemów społecznych , a także braku szacunku ludzi wobec siebie nawzajem i wobec otaczającego świata. Wielu pedagogów i rodziców wierzy ,że rozwiązanie tego problemu częściowo tkwi w podkreślaniu roli nauczania w duchu wartości, w odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał program nastawiony na uczenie wartości- program edukacyjny :Wychowanie w duchu wartości. Diane Tillman ,Diana Hsu. Program oferuje różnorodne ćwiczenia na zajęcia z dziećmi oraz szkolenie praktyczno- metodyczne dla nauczycieli .Celem jest poznanie i zgłębienie istoty 12 kluczowych wartości natury osobistej i społecznej. Te wartości to: Pokój, Szacunek, Miłość, Odpowiedzialność, Szczęście, Współdziałanie ,Uczciwość, Pokora, Tolerancja, Prostota, Jedność ,Wolność.
                Program zrodził się w dniu kiedy 12 pedagogów z całego świata zebrało się w siedzibie UNICEF-u w Nowym Jorku w sierpniu 1996r. i dyskutowało o potrzebach dzieci, o własnych doświadczeniach w pracy nad wprowadzeniem wartości w celu lepszego przygotowania dzieci do uczenia się wchodzenia w życie. Uwzględniając założenia zawarte w książce oraz Konwencję Praw Dziecka pedagodzy ci ustalili zgodnie cele i zasady globalnego wychowania w duchu wartości- zarówno w krajach rozwiniętych , jak i rozwijających się.
                Do marca 2000r. program realizowany był w 64 krajach. Nauczyciele realizujący ten program zauważają, że dzieci okazują sobie więcej zaufania , większy wzajemny szacunek, ujawniają też oraz doskonalą umiejętności współpracy indywidualnej i zbiorowej.
                Program realizowany jest w chwili obecnej w placówce w 2 grupach wiekowych, planuję jego realizację w całej placówce gdyż daje on zauważalne efekty. Zajęcia poświęcone wartościom przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i obejmują rozmaitość sposobów poznawania wartości. Uczenie się nowych idei, myślenie o nich i wspólna praca nad nimi czy wreszcie wypracowywanie i doskonalenie umiejętności społecznych połączone jest z zabawą, sztuką, śpiewem,, ruchem i wyobraźnią.
                Rola dorosłych jest ogromna dla powodzenia programu, ponieważ dzieci lepiej uczą się na konkretnych przykładach- wtedy , kiedy przeżywają to czego się uczą. Nieocenionymi elementami pracy są tu cierpliwość, miłość oraz zdolność dostrzegania piękna w każdym dziecku. Dzieci bardzo się starają , jeśli są otoczone szacunkiem, gdy dorośli okazują cierpliwość oraz jasność zasad postępowania , zamiast obwiniania, zawstydzania i irytacji. Chętnie ujawniają swoje myśli oraz uczucia i cieszą się, gdy są chwalone . Wartości można wzmacniać w sposób naturalny w ciągu całego dnia, ważne jest aby dzieci je przyswoiły podczas indywidualnego przeżywania. Nie wystarczy też ,że dzieci wartości poznają muszą nauczyć się świadomego podejmowania decyzji. Tematy poszczególnych zajęć zawierają takie pomocne elementy jak: tematy przemyśleń, wyobraźnia, ćwiczenia uspokojenia, ekspresja artystyczna, zajęcia samodoskonalenia, umiejętności społeczne, rozwijanie umiejętności życia społecznego, włączanie wartości do obowiązującego programu nauczania.
                
                Realizacja programów autorskich- Zabawy z literkami, Wesoła przygoda z liczeniem
                Realizacja innowacji pedagogicznych- Przedszkole na 6
                
Kadra pedagogiczna naszej placówki jest bardzo kreatywna i ciągle poszukuje nowych rozwiązań metodycznych umożliwiających wspieranie rozwoju dziecka we współpracy
z rodzicami. Partnerski styl komunikowania się rodziców i nauczycieli sprzyjać będzie
realizacji tej koncepcji. Koncepcja pracy uwzględnia warunki, w jakich funkcjonuje
przedszkole . Wstępem do niej jest misja syntetycznie określająca główny cel placówki i
ogniskująca działania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wokół rozwoju i edukacji dzieci.
 
Wizja przedszkola
 
    O Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które
pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
    O Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi.
    O Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata.
    O Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną.
    O Nasi wychowankowie poznają różne kultury z równoczesnym zachowaniem swojej tożsamości regionalnej i narodowej.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Misja przedszkola
 
    O Wspomagamy wszystkie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ich ciekawość;
aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym
poszanowaniu ich praw;
    O Przeprowadzamy diagnozę przedszkolną , określamy zakres pomocy dziecku,
początek budowania indywidualnej drogi rozwoju każdego wychowanka;
    O Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, a formy i metody pracy
dostosowujemy do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków;
    O Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne
    O Zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe;
    O Przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych
słabości;
    O Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości,
szacunku dla innych, umiłowania ojczyzny;
    O Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne;
    O Organizujemy dzieciom pobyt w przedszkolu w taki sposób, żeby miały czas na
swobodną zabawę, zajęcia dydaktyczne , pobyt na świeżym powietrzu i czynności
organizacyjno-obsługowe;
    O Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu
wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego
celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.
 
Model naszego absolwenta
 
    · jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
    · jest aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny,
    · rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
    · dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
    · jest przygotowany do roli ucznia,
    · wierzy w siebie, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się,
    · korzysta ze swoich mocnych stron rozwiązując problemy, które pojawią się w trakcie
nauki i w codziennym życiu,
    · szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody,
    · odróżnia dobro od zła,
    · dostrzega potrzeby własne i innych,
    · ma świadomość własnej tożsamości,
    · przestrzega podstawowych wartości,
    · czuje się Polakiem i Europejczykiem,
    · kultywuje tradycje narodowe i regionalne.
    
    
    
    
    
    
    
Cele koncepcji pracy przedszkola.
 
    § Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację
dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji
specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje
rodziców.
    § Odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci,
    § Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej.
    § Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
    § Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
    § Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji z
jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci.
    § Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
    
Zasoby ludzkie
 
    ü wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
    ü dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań i uzdolnień
dzieci ( dom kultury, muzea, szkoła muzyczna itp.)
    ü dobra współpraca z rodzicami.
    
    
Zasoby materialne
 
    ü sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające
wszechstronny rozwój dzieci
    ü duży ogród przedszkolny jako miejsce sprzyjające do rozwijania aktywności ruchowej
dzieci)
    ü pomieszczenie w której zgromadzony jest szereg rekwizytów i strojów sprzyjającej
aktywności teatralnej dzieci, stroje ludowe
    ü położenie przedszkola w środku miasta , duża ilość zieleni, bliskość pasaża ulicy Warszawskiej do codziennych spacerów,
    ü pomoc finansowa rodziców,
    ü komputer z dostępem do Internetu dla nauczycieli
    ü sala zabaw z suchym basenem do relaksu i zabaw z dziećmi
 
 
 
 
 
 
 
    
Zasady współpracy rodzicami
 
Motywacja. Rodzice i nauczyciele dobrowolnie angażują się we współpracę.
Zaangażowanie. Kontakty nie są okazjonalne ale wynikają ze zrozumienia potrzeby
współpracy .
Partnerstwo. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają równe prawa do posiadania i
wyrażania poglądów na temat wychowania i edukacji dziecka.
Właściwy przepływ informacji
Zaufanie. Szczerość i otwartość w wymianie doświadczeń wychowawczych i informacji o
dziecku, poufność rozmów jest warunkiem budowania klimatu zaufania.
 
Do realizacji celów koncepcji nasze przedszkole stosuje następujące
metody:
    podające
    · rozmowa
    · pogadanka
    · praca z książką
    aktywizujące
    · sytuacyjna
    · burza mózgów
    · gry dydaktyczne
    · giełda pomysłów
    · zdań niedokończonych
    · obserwacja
    · pomiar
    · eksperymenty
    · ćwiczeń praktycznych
    · ćwiczeń utrwalających(powtarzanie czynności w celu opanowania danych
umiejętności, wykształcenia przyzwyczajeń, nawyków)
    · ekspresyjne(wyrażanie własnych przeżyć i uczuć w działaniu i twórczości)
    · opowieści ruchowej
    · edukacji muzycznej Carla Orfa
    · ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
    · ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
    · gimnastyki twórczej M.i A. Kniessów
    · metoda P.Denisona
    · metoda odimiennej nauki czytania I.Majchrzak
    · metoda nauki matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 
 
 
 
 
 
    
KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI
 
I. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ
ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA
Zadania
Adaptacja dziecka w przedszkolu.
 
        ü Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność przedszkola.
        ü Realizacja Programu Adaptacyjnego, którego celem jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do przedszkola.
        ü Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i
rodziców.
Kryteria sukcesu:
Złagodzony jest stres związany z rozłąką z rodzicem
 
Diagnozowanie umiejętności i zdolności dzieci(realizacja programu autorskiego Mały geniusz),analizowanie wyników formułowanie wniosków do pracy z konkretnymi
dziećmi.
 
    ü Diagnoza zdolności, umiejętności oraz potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.
    ü Wykorzystywanie wniosków z diagnozowania rozwoju dzieci do prowadzenia pracy wspomagającej ich rozwój celem osiągnięcia przez dzieci pożądanych umiejętności
    ü Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie obserwacji-diagnoza wstępna,
śródroczna, końcowa każdego roku
Kryteria sukcesu:
Osiągnięcia dzieci są systematycznie diagnozowane wg wypracowanych w przedszkolu
procedur. Wyniki diagnozy:
a) wyznaczają kierunki pracy w każdej grupie wiekowej,
b) są wykorzystywane są do modyfikacji oferty edukacyjnej przedszkola.
 
 
Uzdolnienia i deficyty są odkrywane, a dziecko odpowiednio stymulowane poprzez różne rodzaje aktywności:(słownej, muzycznej,plastycznej,ruchowej).
 
    ü Gromadzenie różnorodnych materiałów i pomocy rozwijających zdolności do swobodnego wykorzystania przez dzieci.
    ü Uczestnictwo w konkursach i przeglądach organizowanych przez przedszkole oraz inne instytucje działające na rzecz oświaty.
    ü Rozwijanie zamiłowania do kultury własnego regionu, poczucie więzi z małą ojczyzną.
Kryteria sukcesu:
Urządzenie wnętrza przedszkola wspiera rozwój dzieci. Dzieci okazują zainteresowanie dla działań edukacyjnych i chętnie uczestniczą w zajęciach.
 
 
 
II. PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU
 
Zapewnianie warunków do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 
    ü Planowanie treści i metod zajęć w poszczególnych grupach wiekowych uwzględniając dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w sposób gwarantujących realizację celów operacyjnych.
    ü Zapewnienie wszystkim dzieciom udziału w konkursach, uroczystościach, wycieczkach,
zabawach, spacerach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, itp.
    ü Stwarzanie wychowankom możliwości prezentowania wytworów swoich prac (galerie prac plastycznych, popisy wokalne, udział w konkursach)
Kryteria sukcesu:
Dzieci chętnie podejmują działania zarówno samodzielnie jak i w grupie
Działania planowane przez nauczycieli i dzieci przynoszą oczekiwane efekty
 
Analizowanie i modyfikowanie działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola wzmacniających właściwe zachowania dzieci i eliminowanie niepożądanych.
 
    ü Tworzenie sytuacji edukacyjnych pozwalających nazywać i wyrażać emocje
    ü Wdrożenie systemu motywacyjnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości emocjonalnych dziecka
    ü Opracowanie z dziećmi ,,Kodeksu dobrego zachowania”.
    ü Przybliżenie dzieciom ,,Praw dziecka”.
    ü Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia
Kryteria sukcesu:
Dzieci respektują normy społeczne
 
Nauczyciele współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dziecka
 
    ü Wspólne opracowywanie planów realizacji podstawy programowej przez nauczycieli poszczególnych grup
    ü Zespołowe konsultowanie działań podejmowanych na różnych poziomach wiekowych (obserwacja i diagnoza, planowanie pracy, prowadzenie uroczystości i spotkań zgodnie z kalendarzem imprez)
    ü Wspólna realizacja przedsięwzięć i imprez ogólno przedszkolnych
Kryteria sukcesu:
Nauczyciele i specjaliści działają zespołowo rzecz rozwoju i edukacji wychowanka w codziennych sytuacjach (nie tylko problemowych) Dyrektor tak organizuje pracę nauczycieli, aby mieli zapewniony czas na wspólną pracę.
 
 
 
 
 
 
 
Wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych.
 
    ü Prowadzenie bezpłatnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci przez nauczycielki przedszkola
    ü Prowadzenie płatnych zajęć dodatkowych
    
Kryteria sukcesu:
Przedszkole pomaga rozwijać uzdolnienia dzieci niezależnie od ich sytuacji
materialnej. Oferta zajęć dodatkowych, uwzględnia oczekiwania rodziców i możliwości przedszkola.
 
III. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU
LOKALNYM
 
Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego.
 
    ü Prezentowanie przez dzieci swoich osiągnięć w środowisku
    ü Prowadzenie przedszkolnej strony internetowej.
    ü Przekazywanie lokalnej prasie informacji o wydarzeniach z życia placówki
    ü Zamieszczanie na stronie WWW informacji o przedszkolu i osiągnięciach dzieci
    ü Organizacja Festynu dla dzieci, ich rodzin oraz potencjalnych klientów przedszkola.
    ü Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkolnych
    ü Udział dzieci w uroczystościach i imprezach organizowanych w środowisku lokalnym.
    ü Udział dzieci w konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
Kryteria sukcesu:
Przedszkole jest znane w środowisku lokalnym i postrzegane jako placówka aktywnie działająca na rzecz dziecka i jego rodziny.
 
Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów w celu doskonalenia procesów i efektów wychowania
 
    ü Zacieśnienie współpracy przedszkola ze szkołą podstawową (współpraca dyrektorów, cykliczne spotkania nauczycieli)
    ü Przeprowadzenie badań ankietowych wśród nauczycieli szkoły podstawowej na temat losów absolwentów przedszkola
Kryteria sukcesu:
Przedszkole zna losy swoich absolwentów.
Wiedza o sukcesach i porażkach absolwentów jest wykorzystywana w doskonaleniu procesów i efektów pracy placówki.
Przedszkole ściśle współpracuje ze szkołą w celu zapewnienia łagodnego wprowadzenia dziecka w świat szkoły.
 
 
 
 
 
 
Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci
 
    ü Bieżące informowanie rodziców o realizacji treści programu wychowania przedszkolnego
    ü informacje, co tygodniowe przy tablicach grupowych
    ü rozmowy
    ü Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez przekazywanie informacji na gazetkach grupowych oraz w informatorze,
    ü Konsultacje z rodzicami, omawianie postępów dzieci.
    ü Przedszkole wspomaga rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczo –opiekuńczych
Kryteria sukcesu:
Rodzice na bieżąco otrzymują informacje o postępach dzieci.
Przedszkole systematycznie pozyskuje informacje o dziecku i jego środowisku
rodzinnym.
Rodzice współdziałają z nauczycielem w zakresie rozwijania naturalnych predyspozycji i uzdolnień dziecka.
Rodzice są wspierani przez nauczycieli w wychowaniu dzieci.
Zapewnienie bezpłatnej pomocy specjalisty(logopeda,) w zakresie wczesnego wspomagania dziecka .
 
Aktywizowanie rodziców do uczestniczenia w życiu przedszkola i współdecydowania w jego sprawach
 
    ü Organizowanie regularnych spotkań dyrektora z radą rodziców.
    ü Włączanie rodziców do organizacji imprez grupowych i ogólno przedszkolnych m.in.-Bal Karnawałowy, Festyn Rodzinny
    ü Włączenie rodziców do zapoznawania dzieci ze środowiskiem, w którym pracują
    ü Zorganizowanie konkursów dla rodzin
    ü Pozyskiwanie sponsorów, organizacja aukcji celem pozyskania środków na doposażenie bazy.
    ü Włączanie rodziców do organizacji akcji charytatywnych
    ü Nadawanie tytułu Przyjaciel 6 –rodzicom, sponsorom
    ü Festiwal Talentów- prezentacja przez dzieci i rodziców hobby i zainteresowań na forum przedszkola
Kryteria sukcesu:
Rada Rodziców przyczynia się do doskonalenia kontaktów przedszkola z rodzicami.
Większość rodziców uczestniczy w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.
Przedszkole pozyskuje sponsorów.
Przedszkole stymuluje aktywność rodziców
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM
 
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni doskonalą kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami placówki.
 
    ü Zorganizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników przedszkola.
    ü Stwarzanie nauczycielom sytuacji uczenia się w praktyce
Kryteria sukcesu:
Utożsamianie się z wizją przedszkola przez cały personel placówki
Kolejni nauczyciele ubiegają się o stopnie awansu zawodowego.
 
Zarządzanie przedszkolem jest sprawne, spójne i przejrzyste
 
    ü Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy
    ü Realizacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych
    ü Kontrolowanie dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
    ü Stworzenie systemu obiegu informacji w przedszkolu
Kryteria sukcesu:
Zarządzanie przedszkolem zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki
Działalność przedszkola jest systematycznie badana i doskonalona
Przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
W przedszkolu działa sprawny system obiegu informacji.
 
Wzbogacenie bazy przedszkola stosownie do potrzeb
 
    ü Doposażenie sal zabaw - tworzenie kącików do rozwijania twórczej aktywności dzieci
    
Kryteria sukcesu:
Przedszkole jest wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów autorskich, innowacji pedagogicznych.
 
 
Wskaźniki efektywności koncepcji- umiejętności i zdolności dzieci,
    v aktywność dzieci,
    v oferta przedszkola,
    v zadowolenie dzieci
    v opinia rodziców,
    v wyniki diagnozy gotowości szkolnej,
    v osiągnięcia absolwentów w szkole,
    v wyniki konkursów, przeglądów, zawodów,
    v znajomość koncepcji przez rodziców i nauczycieli,
    v imprezy i uroczystości w przedszkolu.
 
 
 
Elementy składowe koncepcji:
Integralną częścią niniejszej koncepcji będą :
    v koncepcja pracy dyrektora przedszkola ,
    v roczne plany pracy przedszkola,
    v miesięczne plany pracy nauczycieli,
    v program adaptacyjny przedszkola,
    v programy autorskie
    v zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 
Ewaluacja Koncepcji
    v Sprawdzenie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i celami koncepcji
    v Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy
    v Modyfikowanie koncepcji w zależności od potrzeb
    v Określenie sposobu, środków, metod i form realizacji kierunków koncepcji.
 
Koncepcja zawiera główne zamierzenia i kierunki pracy . Zamierzam konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki oraz kontynuować wszystkie dotychczasowe pozytywne działania. Postaram się stworzyć dobre Przedszkole, nowoczesne i przyjazne dzieciom oraz otwarte na inicjatywy rodziców i kadry pedagogicznej. Efektem wspólnej pracy będzie Przedszkole w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością. Mam pełną świadomość ,że realizacja moich zamierzeń może odbywać się wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie działaniem zamierzonym , planowanym i monitorowanym, gdy otrzymam poparcie wszystkich zainteresowanych dobrem placówki : organu prowadzącego ,sprawującego nadzór pedagogiczny, rodziców, dzieci , nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 
 
 
 
 
 
Ciechanów, 30.07.2012r.
 
 
Barbara Derbin


 


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3